Sở Tư pháp

Một cửa điện tử

Tháng 05/2022

Đã giải quyết

99.83%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/05/2022)

NĂM 2022

Đã tiếp nhận

3480

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 381

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 3099

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 3469