Sở Thông tin và Truyền thông

Một cửa điện tử

Tháng 05/2022

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/05/2022)

NĂM 2022

Đã tiếp nhận

51

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 1

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 50

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 48