Sở Thông tin và Truyền thông

Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 05/06/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

24

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 18

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 6

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 24