Sở Thông tin và Truyền thông

Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 07/05/2021)

NĂM 2021

Đã tiếp nhận

25

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 3

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 22

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 24