Huyện Dương Minh Châu

Một cửa điện tử

Tháng 10/2023

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 05/10/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

4394

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 1357

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 3037

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 4353