Huyện Dương Minh Châu

Một cửa điện tử

Tháng 02/2023

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 06/02/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

270

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 145

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 125

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 270