Sở Tài nguyên và Môi trường

Một cửa điện tử

Tháng 05/2022

Đã giải quyết

97.6%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/05/2022)

NĂM 2022

Đã tiếp nhận

120055

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 13

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 120042

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 115088