Sở Tài nguyên và Môi trường

Một cửa điện tử

Tháng 03/2023

Đã giải quyết

98.18%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 25/03/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

62837

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 4305

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 58532

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 60920