Sở Nông nghiệp và PTNT

Một cửa điện tử

Tháng 09/2023

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 30/09/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

4991

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 4556

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 435

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 4989