Sở Công Thương

Một cửa điện tử

Tháng 03/2023

Đã giải quyết

99.95%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 25/03/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

5754

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 5206

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 548

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 5752