Sở Công Thương

Một cửa điện tử

Tháng 05/2022

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/05/2022)

NĂM 2022

Đã tiếp nhận

6693

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 5731

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 962

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 6693