Sở Công Thương

Một cửa điện tử

Tháng 10/2023

Đã giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 01/10/2023)

NĂM 2023

Đã tiếp nhận

22282

hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 20374

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 1908

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 22251